home link   points link   about link   my points link   login link
Login
MUST BE REGISTERED AND LOGGED IN TO EARN POINTS !!

(Posted 2/5/10)

FIND "HAWAIIAN IN TAIWAN"

Once you find the phrase - horizontal, vertical, diagonal, forward, or backward
- click on the cells containing the letters and then click 'Submit'.

HAWAIIANINTAIWAIANAIIAWAH
ANIIHAWAIHWATNINAIANWAINA
WAINANINTAIWANAWIIWANHIAW
ANAWIATNINAIIAWAHIAHWIWAA
IIHIAANAIATIIWAIANTAIWANI
ANIWNTANAWNNIINTAAIAHANII
NANAAWNATNIIWAINHIWIIATNA
IWITAIIANANIATNAIINHAWAAN
NIANANTHANAHANAIIWIATNINI
TAHAWNAAWTIIWIAANAHINAWIN
ATNIINHINAIWNNNIATNAIWANT
IIAWAWAIIHAANTAIINATAHNAA
WNIATNIWNAWTAAAANAWIAWAHI
AANANAHATNANIIWITAHNWIIWA
NITHIWANAIHWNAINANAWNAIAT
IIAWNIIAAWIATNIHINWAIWNAN
AWINAWIATNINAIIAWAIHIATNI
NAWAITNHINIWIATNAANAWNAIN
AHTNIIWAHIAAWNNANNATAHIWA
INAHANANINTAIWAATNAAAAWAI
IWIAWAITAWNWHAHIAITANHANI
AIWIATNINAIIAWAHIWANWINIA
WHAWHANWIIWHATIAWANAIAIIW
AANAAWIATNINAIIAAWAHNWANA
HAWAIIANINTAWAIANNAIIAWAH

 

 
YOUR ANSWER:        
 

 

©2015 Fly On the Wall Productions LLCThis website was created by Fly on the Wall Productions and TheWebsiteParkingLot.com